logo Akademia Zdrowie-jesz

Regulamin sklepu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 2. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

 

Definicje

 1. Sprzedawca :  
     Akademia Zdrowie-Jesz Sp. z o.o.
     58-309 Wałbrzych
     ul. Broniewskiego 81 lok. 310C
     KRS: 0000745408
     NIP: 8863005817
     REGON: 381057915
     Email: dietetyk@zdrowie-jesz.pl
     Telefon: 570 252 570
     Strona internetowa: www.zdrowie-jesz.pl
 2. Kupujący – osoba dokonująca zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.   
 3. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową.
 4. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa bez nośnika, którą Kupujący otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video).
 5. Usługa – usługi świadczone przez Sprzedawcę, które mogą być przedmiotem zamówienia takie jak np. konsultacja dietetyczna.
 6. Produkt – produkty i usługi oferowane przez Sprzedawcę.
 7. Regulamin  – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.
 8. Sklep – strona www.zdrowie-jesz.pl, na której prowadzona jest sprzedaż.

 

II WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Aby uzyskać dostęp do zakupionych produktów i usług, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu oraz konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/Zoom).
 4. Z uwagi na to, że zakupione produkty elektroniczne mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, ZIP*
  Kupujący powinien posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

 

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia zamówienia w Sklepie należy:
  a) wybrać produkt/usługę, który chce się kupić,
  b) następnie przejść dalej przez cały proces zakupowy zgodnie z instrukcjami,
  c) uzupełnić formularz zamówienia,
  d) zaakceptować Regulamin i dokonać płatności.

 • Umowa na Produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Kupującego.
 • Umowa udostępniania Produktów elektronicznych bez nośnika zawierana pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zawierana jest z wykorzystaniem sieci Internet, w tym strony internetowej, za pośrednictwem której działa Sklep.
 • Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 • Sprzedawca po otrzymaniu płatności prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

Zasady płatności za produkt:

 1. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą: przelewu elektronicznego (szybkich przelewów) za pośrednictwem platformy PayU (payu.pl)
 2. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą: karty płatniczej za pośrednictwem platformy PayU (payu.pl),
 3. Płatności za Produkt można dokonać za pomocą: przelewu tradycyjnego na konto mBank 75 1140 2091 0000 3533 6400 1001. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko Kupującego i nazwę produktu . Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia. W przypadku konsultacji lub innych usług, płatność należy dokonać nie później niż na 24 godzin przez zaplanowanym terminem konsultacji.
 • Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania skutecznej płatności. Pod pojęciem skutecznej płatności należy rozumieć zaksięgowanie płatności na rachunku Sprzedawcy bądź uznanie płatności przez Pośrednika płatności.

 

Termin realizacji umowy:

 1. W przypadku zakupu produktu elektronicznego, dostęp do produktu zostanie przesłany Kupującemu na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności.
 2. W przypadku zakupu usługi np. konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu przez Kupującego poprzez stronę www.zdrowie-jesz.pl, emali lub telefonicznie.
 • Istnieje możliwość jednokrotnej zmiany terminu. Warunkiem zmiany jest odwołanie konsultacji najpóźniej na 24 godzin przed planowanym terminem. Po tym czasie nie ma możliwości zmiany terminu. Po upływie tego czasu usługa zostanie uznana za wykonaną i płatności nie są zwracane. Odwołanie konsultacji powinno nastąpić na podany adres e-mail dietetyk@zdrowie-jesz.pl, poprzez formularz kontaktowy, lub telefon.
 • W przypadku odwołania wizyty przez Sprzedawcę z powodów losowych, oferuje inny dogodny termin konsultacji, lub zwracamy pieniądze.
 • W przypadku zakupu usług takich jak m.in. konsultacje i indywidualny jadłospis, do należytej realizacji usługi, konieczne będzie przeprowadzenie wywiadu żywieniowego oraz przekazanie przez Kupującego informacji dot. zdrowia, nawyków żywieniowych itp. wraz ze zgodą na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych wrażliwych (m.in. dot. zdrowia). Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
 • W przypadku zakupu Produktu przygotowania indywidualnego jadłospisu, czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od dnia dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania jadłospisu.
 • W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a opisem produktu, w szczególności w zakresie terminu realizacji, wiążący jest opis produktu.

 

Odstąpienie od umowy:

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu, z zastrzeżeniem ust.2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) o dostarczanie produktów elektronicznych (np. e-booków, dokumentów PDF), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
c) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według potrzeb.

   3. Akceptując regulamin Użytkownik oświadcza, że zgadza się na rozpoczęcie spełniania świadczenia przez Sprzedawcę polegającego na udostępnieniu Treści Cyfrowych bez Nośnika przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, co tym samym skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z wcześniejszą informacją.

Reklamacja:

 1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
 2. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów) rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Kupującego lub w inny sposób wskazany przez Kupującego.
 6. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi lub odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.

 

IV. ZASADY OGÓLNE ODSTAPIENIA OD UMOWY

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
 2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji.
  1) Konsument ma możliwość polubownego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji, w tym m.in. skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr
  2) W przypadku Klientów zamieszkałych na terytorium Polski istnieje możliwość zwrócenia się także do:
  1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo.
  3) W przypadku innych Klientów, mają oni możliwość korzystania z pozasądowego rozpatrywania sporów i rozpatrywania reklamacji w sposób właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy.
 6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub inne odpowiednie dla Konsumenta przepisy europejskie.
 7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Kalkulator kalorii

Oblicz dzienne zapotrzebowanie (kcal)

Daily Calorie Intake Calculator

Wynik

kcal/dzień

STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIES zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce.